Kiến thức

Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 2015-2019


Ngày 22/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015-2019. 
 

Tài liệu đính kèm: Tải về

Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 2015-2019

Ngày 22/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm giai đoạn 2015-2019. 

Bình luận