Kiến thức

Đồng Nai: Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất


UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất, kể cả các dự án xây dựng khu dân cư, khu tái định cư theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất, kể cả các dự án xây dựng khu dân cư, khu tái định cư theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

Đồng Nai: Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất

Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp: tách thửa để thực hiện theo quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; thửa đất được hình thành theo dự án xây dựng khu dân cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng trước ngày 29/8/2008 (ngày Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 19/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất có hiệu lực thi hành); thửa đất đã được hình thành hoặc đã chia tách trước ngày 29/8/2008; các trường hợp tách thửa để phân chia thửa đất theo kết quả hòa giải thành, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương đã ký trước ngày 29/8/2008.
Cơ quan có thẩm quyền chỉ cho phép thực hiện tách thửa khi có các điều kiện: thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy tờ như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở. Đối với khu vực đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trước khi thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì người sử dụng đất được chi tách thửa đất theo quy hoạch. Trường hợp người sử dụng đất muốn chia tách, hợp thửa đất mà diện tích tối thiểu, kích thước thửa đất tách mới và thửa đất còn lại khác với nội dung quy hoạch chi tiết 1/500 đã phê duyệt, thì phải có ý kiến chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt quy hoạch đó. Việc chia tách thửa đất để hình thành thành đất mới phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013…
Diện tích tổi thiểu được tách thửa với trường hợp mục đích sử dụng đất trên Giấy chứng nhận phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch sản xuất nông nghiệp được phê duyệt. Đối với loại đất ở: các phường thuộc TP. Biên Hòa, diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 45m2. Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20m thì diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 36m2; các xã thuộc TP. Biên Hòa và các phường thuộc TX. Long Khánh, diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 55m2; các xã thuộc TX. Long Khánh, thị trấn thuộc các huyện và các xã thuộc huyện Nhơn Trạch, diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 65m2; các xã còn lại thuộc các huyện, diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng 80m2...
Đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được phép tách thửa lớn hơn hoặc bằng 500m2. Đối với loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, việc tách thửa chỉ được thực hiện khi đã lập quy hoạch chi tiết xây dựng đối với diện tích lớn hơn hoặc bằng 02ha, quy hoạch tổng thể đối với diện tích nhỏ hơn 02ha và phải có dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo mật độ xây dựng và quy định của cơ quan quản lý về xây dựng... Trường hợp thửa đất có đất ở kết hợp với mục đích khác nằm trong quy hoạch đất ở thì thửa đất tách mới và thửa đất còn lại phải có diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo quy định. Diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở kèm theo thửa đất tách mới và thửa đất còn lại không áp dụng quy định về diện tích tối thiểu theo quy định tại Quyết định này.
Trường hợp hồ sơ xin tách thửa, hợp thửa đất đã được tiếp nhận theo quy định tại Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai mà thửa đất mới hình thành chưa được ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh tại các huyện, TX. Long Khánh và TP. Biên Hòa có trách nhiệm hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện theo các quy định tại Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Bình luận